Djurens skador på skogen

Skador på träd uppstår när djuren betar sönder dem. Detta kan leda till många problem. Bland annat försämras såväl tillväxt som virkeskvalitet. Detta gäller särskilt om toppen bryts eller betas av. När denna topp skadas av viltets bete kan trädet dö. En del av trädets höjdtillväxt förloras om toppen försvinner och då måste någon av trädets sidogrenar bli en ny topp. Trädet kan först växa vidare på höjden när en av sidogrenarna böjts uppåt och bildat en ny topp. I samband med detta bildas kraftiga sprötkvistar och krökar på stammen. Detta kommer att leda till stora och bestående skador på kvaliteten i virket. Om bete sker på trädets sidoskott medför det vanligen inte någon större påverkan på virkets kvalitet. Tillväxten påverkas dock negativt även av detta.

Stora problem i delar av landet

När det gäller hjortdjur föredrar de vissa träslag framför andra. Dessa trädslag kommer att hållas hårt nere av viltet vid högt betestryck. Träden får då svårt att växa upp till fullvuxna träd som kan ingå i en ny skog. Ett högt betestryck ger en mycket mer artfattig skog där gräs och gran gynnas. Markägarens val av trädslag påverkas i hög grad av antalet djur av en viss art. Granen är ett träd som klarar sig bra från viltskador och därför gynnas den också här. Det är stora problem i Skåne med hjortdjur som föredrar olika blad framför årsskott. De föredrar generellt sett också årsskott framför äldre grenar. Smakligheten för olika slags träd kan variera mellan olika platser men ofta är träd som sälg, ek och rönn mycket populära hos just hjortdjur. Ask, alm, tall och lärk tillhör också de populäraste trädsorterna. Träd som gran och gråal kommer först längre ner på listan.

Sätt att minska viltskadorna

Det finns flera sätt man kan minska viltskadorna på. Många menar att det bara är genom utökad jakt man kan hålla nere dessa skador men så är inte riktigt fallet. Ett sätt att minska skadorna kan vara genom att man inför olika typer av viltvårdsåtgärder. Om man anlägger åtelplatser med god föda för djuren är chansen stor att de väljer dessa istället för att äta upp träd och plantor. Om betestrycket från just en viss typ av djur är mycket stort kan man ordna jakt just på denna typ av djur. Det är då viktigt att alla kan kommunicera med varandra. Om man inte har någon egen radio att prata i kan man hyra komradio till bra pris. Radion har täckning i stort sett överallt till skillnad från en mobiltelefon.

mobile-shop