Skogen är en rik naturtillgång

Skogen är en fantastisk naturresurs och ett ekosystem där alla arter är ömsesidigt beroende av varandra. Enligt FN:s definition är skog ett trädbevuxet område större än 5 000 kvadratmeter med träd som är mer än 5 meter höga och trädkronor som täcker minst 10 procent av ytan. Skogen är livsviktig både för människor och djur då den reglerar klimatet och ger skydd mot erosion. Skog kan delas in i fyra skikt: I bottenskiktet längst ner växer lavar, mossor och svampar, i fältskiktet ovanför växer ormbunkar och gräs. Däröver finns buskskiktet med låga växter under 5 meter och överst trädskiktet med växter högre än 5 meter. Det finns många olika skogstyper i världen, till exempel de artrika regnskogarna med ett mycket varmt och fuktigt klimat. Den vanligaste skogstypen i Norden är blåbärsgranskog. Här växer granar och på marken blåbärsris och mossa som trivs där det är mörkt och fuktigt.

Skogsbrukets utveckling

Skogsbruk innebär att utnyttja skogen på olika vis. Arbetsgången är markberedning, varefter sådd eller plantering följer och därefter flera röjningar och gallringar innan slutavverkningen. Man får fram viktiga råvaror som timmer för byggen och snickerier, massaved för tillverkning av pappersmassa samt bränsle för att elda med, och detta har stor betydelse för Sveriges ekonomi. Skogsstyrelsen är den statliga myndighet som ansvarar för skogsfrågor och ser till att de skogspolitiska målen genomförs. Föreningen Skogen bidrar med råd och kunskap för ett bättre och mer hållbart skogsbruk. Människan har alltid utnyttjat skogen och levt av vad den ger, men den stora förändringen kom i och med industrialismen. Under 1800-talets senare hälft anlades många sågverk. Redskapen har utvecklats från enkla yxor och sågar till motorsågar och dagens moderna skogsmaskiner. Vi vill ju också fortsatt ha kvar skogen för rekreation och friluftsliv och därför måste man ta både produktions- och miljöhänsyn.

mobile-shop